Over Salaris Netwerk
De Anonieme werknemer – toepassing van tarieven

In enkele gevallen moet de werkgever meer premies, werknemersverzekeringen en een hogere bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen als hij een anonieme werknemer in dienst heeft. Dat betekent dat een anonieme werknemer, in vergelijking met een bekende werknemer, minder nettoloon uitbetaald krijgt.

Wanneer is er sprake van een ‘anonieme werknemer’?

In de volgende situaties moet de anoniementarief toegepast worden:

  • Een nieuwe werknemer heeft de vereiste gegevens niet opgegeven. Dat zijn naam en adres (of woonplaats).
  • Een werkgever kan de identiteit van een werknemer niet op de verplichte wijze vaststellen;
  • Een werkgever bewaart de gegevens van een werknemer niet op de correcte manier in zijn loonadministratie;
  • De werkgever vervoegd niet over het burgerservicenummer van de werknemer.

Geen burgerservicenummer

In gevallen waar het burgerservicenummer niet bekend is moet het personeelsnummer in de loonaangifte aangegeven worden. Dat moet in een eigenstandige rubriek ingevuld worden, welke in het nominatief deel van de loonaangifte te vinden is. Verder moet het personeelsnummer ook aangegeven worden als de werknemer op dit moment wel een Sofi-nummer heeft, maar als dit eerder ontbrak.

Let op! In geen geval is het toegestaan het personeelsnummer als burgerservicenummer te gebruiken of een fictief Sofi-nummer aan te geven.

Welke tarief geldt voor de anonieme werknemer?

Voor de anonieme werknemer moet met de volgende drie aspecten rekening gehouden worden:

  1. Het tarief dat ingehouden moet worden m.b.t. de loonbelasting/premie volksverzekeringen bedraagt 52%.
  2. De loonheffingskorting moet niet meegenomen worden
  3. M.b.t. de premies, werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw moet er geen rekening met het maximumpremie- en maximumbijdrageloon gehouden worden.

 Hoe moet u het invullen?

M.b.t. de eindheffing bestaat er een aparte tabel voor anonieme werknemers. Gebruik voor dit geval altijd de tabelcode 940.

Verzuimboete

Als de werkgever in vaker voorkomend geval het anoniementarief niet toepast, is het mogelijk dat de belastingsdienst een verzuimboete van maximaal €5.278 invordert.

Correctie niet toegestaan

In het geval dat de werkgever in het huidig kalenderjaar aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, moet hij vanaf dat punt de maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke Zvw in aanmerking nemen. Dat betekent ook dat vroeger betaalde bedragen niet gewijzigd mogen worden. Deze regeling geldt ook voor het eerder aangewende 52% tarief voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Voor de werknemer is het mogelijk een te veel ingehouden loonheffing via zijn aangifte inkomstenbelasting te verrekenen of weer uitbetaald te krijgen.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over dit thema of als er nog onduidelijkheden bestaan nodigen we u uit contact met ons op te nemen. 

WILT U MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP? NEEM DAN SNEL CONTACT MET ONS OP!